Informasjon fra Styret i Gamle Fredrikstad GK

Gamle Fredrikstad Golfklubb vurderer nytt servicepunktgfgk-flagg-rødt

De som har vært inne på Motellet de siste dagene, har observert at klubbkontoret der daglig leder hadde sitt kontor er revet og at Motellets resepsjon er utvidet.

Fredrikstad Motell og Camping (FMC) har gjort dette uten at saken har vært behandlet i styret og derved iverksatt uten klubbens samtykke. FMC tilbyr nå klubben at klubbkontoret skal være bak disken i Motellets resepsjon.

Styret i Gamle Fredrikstad Golfklubb (GFGK) vurderer løsningen som lite gunstig i forhold til daglig leders arbeidsmiljø og for klubbens drift og utvikling. I tillegg anser styret at beslutningen ikke er i overenstemmelse med avtale mellom FMC og GFGK om disponibelt areal.

Styret har derfor tatt konsekvensen av overnevnte og besluttet å etablere prosjekt «Nytt Servicepunkt/midlertidig klubbhus GFGK». Rent konkret er prosjektets oppdrag å vurdere om vi kan å etablere nytt servicepunkt/midlertidig klubbhus bak bakre utslagsted hull 1.

På styremøte 24. august ble saken behandlet og styrets vurdering et at når vi først er kommet i denne situasjonen, så vil et nytt servicepunkt/midlertidig klubbhus vil kunne gi følgende fordeler:

  1. Økt servicegrad til medlemmer og gjester.

Enklere for medlemmer og gjester å kunne gå rett fra parkplass, innom servicepunkt og ut på treningsanlegg og bane. Etter runden kan golfspillerne ta en oppsummering rundt servicepunktet og blant annet kunne gi tilbakemelding til klubben. Det blir enklere å informere både direkte, ved oppslag og digitalt. Slipper trafikk frem og tilbake over veien til motellet. Reduserer også kø ved resepsjon i motellet på hektiske dager.

  1. Styrking av klubbmiljø.

Styret anser at det aller viktigste i en golfklubb er å ha fornøyde medlemmer som har det gøy og som bidrar aktivt til å styrke fellesskapet. Vi vil nå kunne få et bedre utgangspunkt for å videreutvikle et «levende» klubbmiljø rundt servicepunktet, bane og treningsanlegg. Blir et samlingspunkt som også vil tiltrekke seg potensielle nye medlemmer. Kan ha møter og kurs i egne lokaler, får en mer sentral plassert sekretariat ved turneringer og kan tilby enkel servering til medlemmer og gjester.

  1. Styrke teamfølelsen og arbeidsmiljøet til klubbens ansatte.

Klubbens «hjerte» er våre fast ansatte som må, for at klubben skal lykkes med våre planer, jobbe som et sammensveist team. Tettere kontakt mellom klubbens ansatte styrker teamfølelsen og nytt tilholdssted gir bedre arbeidsmiljø for ansatte. Å være innen «synsvidde» gir større nærhet og mulighet til direkte kommunikasjon og aktivt støtte. Klubben får bedre kontroll over inn/utpassering banene, drift av treningsområde og forvaltning av anlegget og golfbilene våre. I tillegg vil daglig leder få større frihet til å drifte klubben «på egne ben».

Styret vil også at samarbeidet med Motellet skal holdes ved like og videreutvikles til felles beste. Klubben ønsker å bruke Motellets øvrige fasiliteter og til servering ved turneringer og større møter. Vi vil fortsette å markedsføre Motellets tilbud til gjestespillere og medlemmer og henvise dem dit for overnatting og matservering. Klubben kan i tillegg etablere et enkelt utsalgssted og selge enkle produkter både fra Motellets kjøkken, fra Proshop og noe egenproduserte varer. Vår vurdering er at det er mulig å øke salget betydelig i forhold til det som i dag selges til medlemmer og gjester. Motellet vil fortsatt være serveringssted for varme måltider og møteplass ved større turneringer og klubben oppfordrer medlemmer og gjester til å bruke tilbudet.

Alt i alt vurderes et nytt servicepunkt/midlertidig klubbhus til at det vil gi klubben enda bedre muligheter til å nå de økonomiske, organisatoriske og sportslige mål i virksomhetsplanen og Rammeavtalen med BE.

Styrets forutsetninger for at dette prosjektet skal kunne realiseres er likevel:

  1. Godkjent byggesøknad
  2. At etablering og drift ikke skal belaste klubbens regnskap sett i forhold til rammeavtalen klubben har med Bøckmann Eiendom (BE)
  3. At oppsett av servicepunktet/midlertidig klubbhus kan gjøres på dugnad
  4. At drift av servicepunktet kan betjenes av klubbens ansatte kombinert med dugnad

Klubbens styre har holdt vår avtalepartner BE informert om vårt syn og våre planer hele tiden, men BE har gitt uttrykk for at de ikke er enig i planene.

Styret har respekt for at Bøckmann ikke er enig i styrets planer, men mener at styret har både plikt og rett til å vurdere ulike tiltak som styret mener er best for klubbens drift og utvikling.

Dersom overnevnte forutsetningene innfris, vil styret innkalle til medlemsmøte for å legge frem, høre medlemmenes syn og drøfte saken. Drøftingen innebærer også å legge frem eventuelle innvendinger fra BE, slik at medlemmene får et bredest mulig grunnlag for sine meninger.

Etter medlemsmøtet vil styret behandle resultatet fra medlemsmøtet og vurdere om det skal kalles inn til ekstraordinært årsmøte for å behandle og beslutte på saken.

 

Gamle Fredrikstad 8.9.2015

 

 

Bernt Kristian Berntsen

Styreleder Gamle Fredrikstad Golfklubb