Gamle Fredrikstad Golfklubb og Bøckmann Eiendom AS er enige om videre samarbeid

Sammen med et nytt baneselskap har golfklubben nå ambisjoner om å bli en av landets mest attraktive. nxt lvl

På et styremøte rett før helgen vedtok et samlet styre i Gamle Fredrikstad Golfklubb å gå for den partssammensatte arbeidsgruppens forslag til ny driftsform.
– Partene har forpliktet seg til å samarbeide tett for å nå felles mål, skriver klubben og Bøckmann Eiendom i en felles pressemelding. Her roser man hverandres jobb og understreker at den nye modellen vil gi bedre forutsetninger for drift, utvikling og samarbeid.
Startet i høst
Målet med den nye driftsformen er ifølge de to partene todelt. For det første skal den bidra til en mer fokusert sportslig satsing og for det andre skal det legge grunnlaget for i sterkere grad å støtte opp om Bøckmann Eiendoms økonomisk interesser i klubben. Det var i høst at Fredriksstad Blad for første gang omtalte konflikten for første gang. Da kom det frem at klubben ønsket å bygge et nytt servicebygg på den andre siden av der det nåværende ligger. Fra klubbens side ble det argumentert med at dette ville skape et bedre miljø ettersom man da ville komme nærmere driving rangen og hull 1 og 18. Fra Bøckmanns side var dette uinteressant å være med på ettersom man allerede hadde investert i motellbygget, hvor det nåværende servicepunktet er.
Brovold fortsetter
Den nye driftsformen bygger på eksisterende rammeavtale mellom golfklubben og Bøckmann Eiendom AS. I rammeavtalen var pro og greenkeeper utlånt til «Prosjekt banedrift», mens alle inntekter og kostnader lå i klubben.

– Erfaringene fra 2015 var at dette var en ugunstig måte å drive på. I den nye driftsformen formaliseres dette ved at «Banedrift» etableres som et eget selskap og at pro og greenkeepere ansettes i dette selskapet, skriver partene i pressemeldingene. Driftsselskapets hovedoppgave er å levere tilfredsstillende treningsanlegg, golfbaner og protjenester til golfklubben
– Golfklubben vil nå kunne konsentrere seg om å utvikle klubben som idrettslag, sette ny fart i den sportslige utviklingen og i å øke medlemsantallet. Partene skal, i et samarbeidsutvalg, arbeide tett sammen for å optimalisere arbeidet og utviklingen både i klubb og banedrift.
PS! Den nye driftsmodellen vil bli lagt frem for vedtak på Gamle Fredrikstad Golfklubbs årsmøte 1. mars.